zadania poradni

Opieka nad dzieckiem od 0 do 6 lat

Ocena rozwoju psychomotorycznego dziecka: - wczesne rozpoznawanie zaburzeń rozwojowych
- terapia ogólnorozwojowa i stymulująca
- rozpoznanie w zakresie lateralizacji
- diagnoza dojrzałości szkolnej
Diagnoza i terapia logopedyczna: - opóźnień rozwoju mowy
- zaburzeń artykulacyjnych
- jąkania
- wad słuchu

Opieka nad uczniem szkoły podstawowej klas od I do VI

Diagnoza i terapia w zakresie: - trudności szkolnych
- specyficznych trudności w uczeniu się
- opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym psychoruchowo
- zaburzeń emocjonalnych
- zaburzeń zachowania i trudności wychowawczych
- zaburzeń mowy
- poradnictwo dla rodziców i nauczycieli

Opieka nad uczniem gimnazjum i szkół ponadpodstawowych

Diagnoza i terapia w zakresie: - trudności szkolnych
- specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia)
- zaburzeń emocjonalnych
- zaburzeń zachowania i trudności wychowawczych
Działalność profilaktyczna w zakresie zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i uzależnieniom - realizacja programów profilaktycznych w szkołach
- warsztaty dla młodzieży
- współpraca z ośrodkami specjalistycznymi sprawującymi opiekę nad dzieckiem i jego rodziną
- poradnictwo rodzinne
- współpraca z nauczycielami
- wspomaganie rodzin w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych

Opieka nad uczniem zdolnym:

Konsultacji udzielają: Irena Fudała i Krystyna Trojanowska - rozpoznawanie zdolności
- poradnictwo dla rodziców i uczniów
- pomoc w wyborze form rozwijania zdolności dziecka
- popularyzowanie problematyki wśród nauczycieli i pedagogów szkolnych

Poradnictwo zawodowe

Doradca zawodowy psycholog Marta Piechowicz - pomoc przy wyborze szkoły i kierunku kształcenia, w tym uczniom z grup dyspanseryjnych
- zapewnienie dostępu do informacji zawodowej
- określenie zainteresowań i preferencji zawodowych
- warsztaty dla młodzieży i spotkania z rodzicami

"Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" Poradnia prowadzi zajęcia warsztatowe dla rodziców w oparciu o ogólnopolski program wspierania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli

Prowadzący: psycholog: Marta Piechowicz, pedagodzy: Krystyna Trojanowska i Elżbieta Szklarczyk