Doradztwo Zawodowe

CO UCZEŃ WIEDZIEĆ POWINIEN? - ROLA DORADCY ZAWODOWEGO W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ A CZYNNIKI TRAFNEGO WYBORU ZAWODU

Poszukiwanie pracy i zdobywanie nowych kwalifikacji, to w ostatnich kilku latach podstawowe zajęcie absolwentów wszelkiego typu szkół. Okazuje się, że nie wystarczy już zdobycie tytułu zawodowego lub dyplomu -potrzebna jest wiedza i umiejętności związane m.in. z poszukiwaniem informacji edukacyjnej i zawodowej, dokonywaniem samooceny i bilansu indywidualnego, umiejętnością autoprezentacji, podejmowania decyzji.

Placówki świadome odpowiedzialności za swoich uczniów tworzą; biura karier, ośrodki promocji zawodowej, by uczniowie mogli otrzymać informacje i wsparcie.

W gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych powinni podjąć pracę szkolni doradcy zawodowi, ponieważ tylko oni pracując blisko uczniów mogą zagwarantować powszechność i dostępność usług doradczych.

Jeśli nie ma takiej możliwości szkoły systematycznie współpracują z doradcami zawodowymi zatrudnianymi w innych placówkach oświatowych i pozaoświatowych w tym w Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych.

Celem mojej współpracy, jako [psychologa - doradcy zawodowego jest stworzenie na ich terenie warunków sprzyjających podejmowaniu przez uczniów trafnych decyzji edukacyjnych.

W tym celu odwiedzam szkoły i ustalam z pedagogiem szkolnym harmonogram spotkań z uczniami. W ofercie dla szkół znajduje się:

 • Baza informacji edukacyjno - zawodowej (literatura, informatory, czasopisma, ulotki, materiały multimedialne), które przynoszę do szkoły
 • Propozycja pracy z uczniami w formie warsztatowej
 • Praca z uczniem w formie indywidualnej - na terenie szkoły jest rzadka, jeśli istnieje taka potrzeba zapraszam młodzież na teren Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i tu odbywa się proces doradczy

Do Poradni młodzież może zgłosić się po poradę zawodową miedzy innymi gdy:

 • jest niezdecydowana w wyborze szkoły ze względu na nieznajomość swoich zainteresowań
 • wykazuje decyzyjną niepewność siebie związaną z nie najlepszymi lub słabymi ocenami szkolnymi
 • pojawiają się różnice poglądów na wybór dalszej drogi edukacji między rodzicami, a dziećmi
 • występują obiektywne trudności w wyborze szkoły spowodowane warunkami fizycznymi i schorzeniami ucznia

Wówczas na podstawie całokształtu diagnozy uczeń może określić swój TOP czyli Twój Osobisty Potencjał. TOP składa się z różnych elementów:

Poznaj siebie TOP

Poznaj zawody

Ścieżki edukacji

 • zainteresowania
 • uzdolnienia
 • temperament
 • umiejętności
 • osobowość
 • stan zdrowia
 • wiedza szkolna
 • informacje o zawodach
 • środowisko pracy
 • zadania i czynności
 • narzędzia pracy
 • stanowisko pracy
 • możliwości zatrudnienia
 • zarobki
 • system szkolny
 • możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych
 • możliwości przekwalifikowania
 • możliwości podnoszenia kwalifikacji

Dzięki znajomości TOP w oparciu o proces doradczy uczeń ma możliwość dokonania celowego wyboru swojej kariery zawodowej. W konsekwencji jest w stanie zaplanować swój rozwój w oparciu o zawody najbardziej zgodne z jego zainteresowaniami i predyspozycjami osobowościowymi. Dobrze zorientowany uczeń wiedzieć powinien:

 • Znać siebie
 • Znać zawody
 • Znać ścieżki edukacji

Posiadanie tych informacji jest określane mianem czynnika trafnego wyboru zawodu.

Zapraszamy do Poradni uczniów, którzy mają trudności z określeniem drogi dalszej edukacji zawodowej a także tych, którzy chcą upewnić się, że ich wybór jest zgodny z zainteresowaniami i predyspozycjami osobowościowymi.

Opracowała Marta Piechowicz na podstawie

 • S.T. Szajek, Orientacja i poradnictwo zawodowe, Warszawa 1979 r.
 • Paszkowska - Rogacz Anna: Warsztat Pracy Europejskiego Doradcy Zawodowego. Wydawnictwo KOWEZiU Warszawa 2002