Warsztaty Kreatywności

realizator: Krystyna Trojanowska

pedagog terapeuta

Rok 2009 był Rokiem Twórczości i Innowacji. W związku z tym poradnia nasza jako nowe, dodatkowe działanie na rok szkolny 2009/2010 przyjęła rozszerzenie opieki nad dzieckiem zdolnym. Zaplanowaliśmy realizację nowej formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i szkolnym, których celem byłby rozbudzenie i wspieranie kreatywności dziecięcej i twórczości.

Od 16 lutego 2010 pedagog PPP w Trzebini Krystyna Trojanowska rozpoczęła realizację zajęć z uczniami w Szkole Podstawowej w Myślachowicach pod nazwą Warsztaty Kreatywności. Poprzedziła je spotkaniem z dyrektorem szkoły p. Jolantą Muskałą, spotkaniem informacyjnym dla rodziców, na którym przybliżyła pojęcia kreatywności i treningu kreatywności. Mówiła też o specyfice rozwoju dziecka w wieku szkolnym, potrzebie nie tylko rozbudzenia kreatywności, ale także potrzebie wspierania twórczych zachowań dziecka przez środowisko szkolne i rodzinne.

Warsztaty kreatywności pedagog Krystyna Trojanowska zrealizowała samodzielnie najpierw w szkole w Myślachowicach, a następnie w Szkole Podstawowej w Lgocie. W sumie przeprowadziła ich 10. Każde spotkanie trwało 2 godziny zegarowe i uczestniczyło w nich po 15 dzieci. W szkole w Lgocie uczestnikami warsztatów były zarówno dzieci w wieku przedszkolnym jak i z klas I-III. Natomiast w szkole w Myślachowicach uczestnikami byli uczniowie klas I-IV.

Celem warsztatów był trening kreatywności rozumiany jako system ćwiczeń stosowanych w celu pobudzenia i rozwijania zdolności generowania nowych i wartościowych pomysłów rozwiązania problemów poznawczych i praktycznych /za K. J. Szmidt/. Specjalnie na potrzeby tych zajęć w szkołach zawieszono plakaty o warsztatach autorstwa studenta ASP w Krakowie Bartosza Trojanowskiego.

Zajęcia były bardzo zróżnicowane i dotyczyły głównych procesów twórczych i odpowiadających im rodzajom twórczości:

  • eksploracje
  • kombinacje
  • transformacje

Realizacja tych warsztatów pozwoliła rozszerzyć zakres współpracy ze szkołami, do tej pory powiązanej głównie z problemami dydaktycznymi czy wychowawczymi. Uczestnikami zajęć mogły być te dzieci, uczniowie których rodzice wyrazili zainteresowanie i zgodę na udział w nich. Warsztaty odbywały się w godzinach pozalekcyjnych od 13.00 do 15.00 raz w tygodniu.

Udział w warsztatach był dla uczestników z pewnością cennym doświadczeniem, doskonałą zabawą pozwalającą "patrzeć i myśleć inaczej". Nie było oceniania, krytykowania, ale była stymulacja, wsparcie, zainteresowanie dzieckiem i jego światem. O tym, że były one dla dzieci ciekawe świadczyły głosy samych uczestników, pragnących by było ich więcej oraz głosy rodziców i nauczycieli.

Jak przebiegały warsztaty można zobaczyć na krótkim filmiku Warsztaty Kreatywności również autorstwa Bartosza Trojanowskiego - patrz...

Informacje przygotowała:

Pedagog Krystyna Trojanowska