Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Trzebini

32-540 Trzebinia

ul. Kościuszki 72

Zapraszamy :

 • od poniedziałku do środy - w godzinach: od 8.00 do 17.00
 • w czwartki: od 8.00 d0 17.00 (oprócz pierwszych czwartków miesiąca : od 8.00 do 15.00)
 • w piatki od 8.00 do 16.00
 • sekretariat czynny codziennie : od 8.00 do 14.00
 • tel. (32) - 612-10-34

Poradnia udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży w wieku od 0 do 20 lat oraz ich rodzinom. Placówka świadczy usługi nieodpłatnie, terminy wizyt ustala się osobiście lub telefonicznie, skierowania nie są wymagane.

Aktualności

marzec 152012

Szanowni Państwo!

Dzień 31 marca 2012 roku to szczególny dzień dla naszej poradni i dla mnie jako wieloletniego dyrektora tej placówki

Z tym dniem Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebini przestaje istnieć jako samodzielna placówka i zostaje włączona w struktury poradni chrzanowskiej.

Pozwólcie Państwo, że tą drogą podziękuję wszystkim, których spotkałam na swojej drodze zawodowej. Przez 20 lat kierowania placówką poznałam wielu wspaniałych ludzi - czuję się zaszczycona, że mogłam z Wami pracować dla dobra najmłodszych mieszkańców Trzebini i ich rodzin. Dziękuję wszystkim dyrektorom placówek oświatowych i pozaoświatowych z którymi współpracowałam, nauczycielom, pedagogom szkolnym , wychowawcom i rodzicom. To dzięki Wam wierzę, że warto było realizować wszystkie zadania które podejmowałam wspólnie ze wszystkimi pracownikami poradni przez ponad 27 lat funkcjonowania poradni. Równocześnie serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich pracowników Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Trzebini.

Szczególnie dziękuję :

 • Pani Krystynie Trojanowskiej za wieloletnie pełnienie funkcji społecznego zastępcy dyrektora oraz za podejmowanie różnorodnych działań na rzecz uczniów zdolnych
 • Pani Elżbiecie Szklarczyk za obecnie pełnienie funkcji zastępy dyrektora(również społecznie) oraz za zainicjowanie w naszej poradni "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców"
 • Pani Alicji Kot Naszemu niezastąpionemu logopedzie za pracę z najmłodszymi i dbanie o ich poprawną wymowę oraz liczne badania przesiewowe prowadzone w trzebińskich przedszkolach
 • Pani Marcie Piechowicz psychologowi z ogromnym doświadczeniem, świetnym diagnoście, osobie życzliwej, uśmiechniętej i pogodnej, zawsze chętnej do pomocy innym, za całokształt pracy z młodzieżą w tym prowadzenie poradnictwa wychowawczego i zawodowego
 • Pani Agnieszce Gibas psychologowi pracującemu z młodszymi dziećmi, prowadzoną terapię, ciągłe podnoszenie kwalifikacji,ogromny pęd do wiedzy i za to że bez Ciebie Agnieszko nie byłoby tej strony internetowej- dziękuję za wszystko!
 • Dziękuję również głównej księgowej Pani Bożenie Pająk za dbanie o nasze finanse oraz Pani Beacie Słomskiej za prowadzenie sekretariatu.

Pomimo chwil trudnych, które obecnie przeżywamy głęboko w mojej pamięci tkwić będą chwile radosne m.in. piękny Jubileusz 25-lecia Poradni (2010 rok), coroczne organizowanie Forum Psychopedagogicznego - było tych spotkań 9, liczne nagrody i odznaczenia - posiadamy jako 6-cio osobowy zespół 7 Nagród Starosty, 2 Nagrody Kuratora Oświaty, 2 Medale Komisji Edukacji Narodowej. Jako jedyna poradnia w Małopolsce otrzymaliśmy tytuł nadawany przez MEN "Miejsce Odkrywania Talentów" za prowadzenie na terenie poradni poradnictwa dla uczniów zdolnych i ich rodziców oraz za prowadzenie w przedszkolach i szkołach zajęć z dziećmi i uczniami zdolnymi.

Dziękując raz jeszcze za współpracę i żegnając się z Państwem chcę podkreślić, że jestem dumna, że mogłam z Wami pracować i przez wiele lat reprezentować poradnię.

Z poważaniem Irena Fudała

styczeń 22012

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Trzebini zaprasza rodziców, wychowawców i nauczycieli na kolejną, XX i XXI edycję realizowanej w naszej poradni "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców". Zajęcia odbywać się będą na terenie poradni w miesiącu styczniu i lutym 2012 r. w godzinach popołudniowych - od 17:00 do 19:00. Zapisy i informacje pod numerem telefonu 32 - 612 10 34 w godzinach 8:00 - 14:00.

grudzień 222011

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Trzebini składają wszystkim naszym klientom, ich rodzicom, nauczycielom, wychowawcom życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych radości, uśmiechu, miłości najbliższych, serdecznych spotkań w gronie przyjaciół oraz Nowy Rok niech będzie najszczęśliwszym rokiem pod słońcem!

grudzień 22011

Działania Podejmowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Trzebini w zakresie realizacji Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz stosowaniu procedur "Niebieskie Karty".

Ustawa o przemocy rodzinie z lipca 2005 r. określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zasady postępowania w stosunku do osób dotkniętych przemocą, jak i w stosunku do osób stosujących przemoc.

Jednym z zadań wynikających z realizacji tej ustawy jest powołanie w każdej Gminie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych. Zespół taki funkcjonuje w Trzebini, a jego przewodniczącym jest Pan Jerzy Marcinek - psycholog, pracownik OPS w Trzebini. Na mocy porozumienia pomiędzy Burmistrzem Miasta Trzebinia a Dyrektorem PPP w Trzebini (za zgodą Starosty), poradnia zobowiązała się do oddelegowania do pracy zespołu i grup roboczych dwóch psychologów - Irenę Fudałę i Martę Piechowicz. Zadaniem zespołu jest podejmowanie wspólnych działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (porozumienie z października 2010 r.). Spotkania odbywają się raz w miesiącu, grup roboczych częściej, w zależności od potrzeb i często odbywają się poza godzinami pracy pracowników poradni.

Jako pracownicy poradni pomagamy w zakresie poradnictwa psychologicznego dla dzieci i młodzieży, dla rodziców i wychowawców, w zakresie opieki terapeutycznej dla dzieci ofiar przemocy w rodzinie. Podejmujemy działania edukacyjne służące wzmacnianiu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców (spotkania, prelekcje, warsztaty, kolejne edycje "Szkoły dla Rodziców" - odbyło się 20 edycji, kolejna zaplanowana jest na styczeń 2012 r.).

Końcem września weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty", które zobowiązuje nie tylko Policję, OPS, lekarzy ale również pracowników oświaty do podejmowania procedury w stosunku do dzieci, gdy istnieje podejrzenie, że mogą być one dotknięte przemocą w rodzinie.

W tym celu, na przestrzeni października i grudnia, pracownicy poradni wzięli udział w konferencjach mających na celu przybliżenie pracownikom oświaty, dyrektorom, nauczycielom, pedagogom szkolnym, kuratorom społecznym problematyki przemocy domowej.

 • 1. 25 października 2011 r. w Dworze Zieleniewskich w Trzebini odbyła się konferencja "I kto to mówi? - jedna sytuacja wiele spojrzeń" zorganizowana przez OPS w Trzebini. Tematem spotkania były problemy związane z przemocą domową i pomoc osobom uwikłanym w przemoc. Konferencja ta była objęta patronatem Starosty Chrzanowskiego oraz Burmistrza Miasta Trzebini. Wśród zaproszonych na konferencję osób znaleźli się przedstawiciele różnych instytucji, którzy w swojej codziennej pracy stykają się ze zjawiskiem przemocy w rodzinie (przedstawiciele Starostwa, OPS, Zespół Interdyscyplinarny, Sąd, Prokuratura, POWDiR, placówki oświatowe, Komenda Policji z Chrzanowa i Trzebini oraz PPP w Trzebini) Na konferencji tej, Dyrektor PPP w Trzebini Irena Fudała i Marta Piechowicz - psycholog, zarysowały portret psychologiczny ofiary przemocy domowej.
 • 2. 1 grudnia 2011 r. zorganizowano wspólnie z TCA w Trzebini spotkanie dla pracowników oświaty w Trzebini, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Sądu oraz przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego. Spotkanie poświęcone było procedurze "Niebieskie Karty", ze szczególnym uwzględnieniem zadań szkoły w tym zakresie. Psycholog PPP w Trzebini pani Agnieszka Gibas przedstawiła zebranym psychologiczny portret dziecka ofiary przemocy domowej, objawy, po których można poznać, że dziecko może być ofiarą przemocy domowej. Omówiła psychologiczne aspekty zachowania dziecka świadczące o przemocy. Na konferencji tej, wystąpienie dla pracowników oświaty mieli kuratorzy sądowi, kierownik Zespołu Kuratorskiego Pani Sabina Sędzielowska - Ciereszko oraz Aneta Grądzka - kurator zawodowy do spraw rodzinnych i nieletnich, które przybliżyły pracownikom szkoły zagadnienia związane z wdrażaniem procedury w praktyce szkolnej.
 • 3. 2 grudnia 2011 r. Irena Fudała i Marta Piechowicz z PPP w Trzebini, na prośbę Sądu rejonowego w Chrzanowie zapoznały kuratorów sądowych zawodowych i społecznych oraz pedagogów szkolnych pracujących na terenie całego powiatu, z zagadnieniami przemocy w rodzinie, kreśląc psychologiczny portret ofiary przemocy, sposoby rozpoznania, rozmowy z ofiarą, mechanizmy psychologiczne i strategie podejmowane przez ofiary przemocy, w tym syndrom sztokholmski.

Nadmienić należy, że na terenie Trzebini od lat wszystkie instytucje starają się maksymalnie pomóc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych, w tym również dotyczących dzieci, poradnia żywo angażuje się w pomoc tym rodzinom i od czterech lat (jak wynika z informacji od Sądu) nie było przypadku zabrania dziecka z domu rodzinnego do placówki opiekuńczej, co świadczy o efektywności tych działań jak również na terenie Trzebini rodziny mogą liczyć na pomoc i wsparcie równych instytucji.

październik 262011

W dniu 26 października 2011r. na Sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego zostały uroczyście wręczone Nagrody Starosty Chrzanowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej oraz pełną zaangażowania pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego nagrody otrzymali wyróżniający się nauczyciele szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Chrzanowski - z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Trzebini pani Irena Fudała dyrektor poradni i pani Marta Piechowicz psycholog.

wrzesień 272011

W dniu 27 września 2011 r. odbyło się Srminarium na temat "Problemy młodzieży związane z wyborem zawodu", oragnizowane przez Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy. Na Seminarium tym Pani Marta Piechowicz, psycholog i doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Trzebini, wygłosiła prelekcję na temat "Rola rodziców w wyborze zawodu przez młodzież".

wrzesień 12011

Porady dla rodziców

Drodzy Rodzice! Rozpoczęcie nauki w szkole przez dziecko jest ważnym wydarzeniem w życiu każdego dziecka i rodzica. Radzimy na co warto zwrócić uwagę, jak wspierać dziecko, by czuło, iż nauka jest nie tylko konieczna, ale może sprawiać radość, stanowić wyzwanie.

Dziecko rozpoczynające naukę w klasie pierwszej, a także uczniowie klas młodszych nie mają jeszcze nawyku ani umiejętności samodzielnego uczenia się. Należy je do tego stopniowo przygotować:

 • zapewnić dziecku własne miejsce do nauki, z biurkiem lub stolikiem, właściwym oświetleniem; w zasięgu ręki powinny być potrzebne przybory szkolne i inne pomoce
 • przed rozpoczęciem nauki wskazane jest uporządkowanie biurka, wywietrzenie pokoju i umycie rąk
 • dla efektywnego i szybszego uczenia się istotna jest eliminacja czynników rozpraszających uwagę dziecka: hałasu, zwłaszcza głośnej muzyki, wyłączenie telewizora lub komputera gdy nie będzie on używany do nauki, zapewnienie by młodsze rodzeństwo nie przeszkadzało uczącemu się
 • nie można odrywać dziecka od nauki zalecając mu wykonanie jakichś poleceń, zadawanie pytań, prowadzenie rozmowy na tematy nie związane z zadaniem
 • ustalić z dzieckiem czas nauki, ustalić i omówić zasady obowiązujące w domu, gdy dziecko się uczy
 • motywować dziecko do nauki, zachęcać, chwalić za osiągniecia i starania, bardzo ważne jest formułowanie naszych uwag pozytywnie: np. nie mówimy "brzydko to napisałeś", ale "spróbuj jeszcze raz, postaraj się zrobić to dokładniej"
 • dla młodszych uczniów ważne jest ukazanie dziecku celu uczenia się, rozbudzanie jego ciekawości poznawczej, mówienie o tym ,że uczymy się nie dla ocen, ale dla zdobywania wiedzy i umiejętności
 • wskazane są krótkie przerwy w uczeniu się, gdy nauka trwa dość długo można np. napić się, porozmawiać, zrobić gimnastykę rąk, ciała, itp.
 • nie należy wyręczać dziecka w jego zadaniach, pozwalajmy mu samemu wykonać zadanie tak jak potrafi, dajmy mu czas na jego rozwiązanie - często dziecko potrzebuje więcej czasu zanim udzieli odpowiedzi, nie wyręczajmy go np. rysując, pisząc za niego - to dziecko się uczy, rodzic tylko pomaga, kieruje nauką dziecka

opracowanie: Krystyna Trojanowska pedagog - terapeuta

Informujemy, że w roku szkolnym 2011/2012 sekretariat poradni czynny jest w godzinach od 8.00 do 14.00

lipiec 12011

Życzymy udanych i wesołych wakacji pełnych interesujących przygód i podróży !

Informujemy, że w okresie wakacji od 01.07. do 31.08. 2011 r. sekretariat poradni czynny jest w godzinach od 8.00 do 14.00, natomiast wczesniej ustalone wizyty u psychologów, pedagogów i logopedy pozostają aktualne.

czerwiec 242011

Kreatywne Zabawy w Przedszkolu i Szkole

W miesiącu czerwcu bieżącego roku, w Samorządowym Przedszkolu nr 1 w Trzebini odbyły się zajęcia dla dzieci pod tytułem "Kreatywne Zabawy". Zajęcia prowadziła Alicja Kot, pedagog, logopeda naszej poradni. Uczestniczyły w nich dzieci 6 i 7 letnie. Celem zajęć było pobudzanie i rozwijanie zdolności do twarzenia nowych pomysłów rozwiązywania różnych problemów - praktycznych i poznawczych.

Również w czerwcu pedagog naszej poradni Krystyna Trojanowska prowadziła warsztaty z dziećmi w młodszym wieku szkolnym na terenie Szkoły Podstawowej w Lgocie. Zajęcia te były kontynuacją ubiegłorocznych warsztatów. Dzieci miały okazję do wykazywania się zdolnościami, pomysłowością, kreatywnością.

maj 262011

26 maja - Dzień Matki

Przekazujemy Wszystkim Mamom najlepsze życzenia

"Jesteś dla mnie drogą, którą widać nocą

Jesteś dla mnie przewodnikiem, który mnie oprowadzi po lesie

Kiedy zasnąć nie mogę ty mnie przytulisz i powiesz "nie bój się"

Pamiętam dni, którymi byłaś ty i ja

Dla ciebie jest bez, co kwitnie pod oknem"

Kochana Mamo!

Podpowiadamy jak okazywać dzieciom miłość:

 • Uśmiechaj się do nich
 • Słuchaj co mówią
 • Pamiętaj o ich urodzinach
 • Pytaj co u nich słychać
 • Śmiej się razem z nimi
 • Przytulaj je
 • Spędzaj razem z nimi czas poza domem
 • Sprawiaj im niespodzianki
 • Idź z nimi, gdy chcą prowadzić
 • Chowaj im dobre upominki, żeby znajdowały
 • Mów jakimi są wspaniałymi dziećmi
 • Chodź na ich występy, mecze i popisy
 • Dekoruj mieszkanie ich rysunkami
 • Podkreślaj to, co w nich lubisz
 • Świętuj razem z nimi ich sukcesy

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzebini

kwiecień 222011

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Trzebini składają wszystkim naszym klientom, ich rodzicom, nauczycielom, wychowawcom życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja"

kwiecień 72011

W dniu 07.04.2011 r. W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Trzebini zorganizowano IX Forum Psychopedagogiczne "Prawa dziecka w aspekcie prawnym, społecznym i psychologicznym". W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz powiatu z pania wicestarostą Marią Siudą, wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Tadeuszem Szybalskim, dyrektorzy szkół, pedagodzy z terenu działania poradni, nauczyciele, przedstawiciele pomocy społecznej, sądownictwa, policji i służby zdrowia.

Dyrektor poradni Irena Fudała wita zaproszonych gości.

Plan konferencji obejmował wystapienia zaproszonych gości:

Sędzia Sądu Rodzinnego Eugeniusz Sobejko, Kurator Zawodowy d/s Rodzinnych i Nieletnich Aneta Grądzka, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego przy OPS w Trzebini psycholog Jerzy Marcinek

Pracownice PPP w Trzebini Marta Piechowicz i Agnieszka Gibas omówiły tematy związane z psychologicznymi aspektami łamania praw dziecka w postaci zaniedbania oraz stosowania przemocy

Uczestnicy konferencji otrzymali materiały uzyskane z Biura Praw Dziecka w Warszawie - plakaty oraz Konwencję o Prawach Dziecka

kwiecień 72011

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Trzebini składa serdeczne podziekowania sponsorom za zakup pomocy:

 • Czesław i Zuzanna Barańscy, Trzebinia ul. 1-go Maja 57
 • STOLARSKI Grzegorz Stolarski, Trzebinia ul. Św. Stanisława 48
 • Zakład Usług Budowlanych BUDDOM Leszek Zalewski, Trzebinia ul. Krakowska 42 b
 • ELTEMES Sp. z.o.o. Łukasz Ulatowski, Trzebinia ul. Słowackiego 49
 • Przedsiębiorstwo Budowlane FREDBUD Andrzej Jankowski, 32-545 Karniowice ul. Aleksandrowicza 2
 • ELEKTROPOMIAR Tadeusz Lasoń, 32-545 Psary ul. Św. Floriana 1
 • FHU CHABRUK - BIS Anna Chmielowska, 32-545 Karniowice ul. Skalna 9

marzec 212011

W dniu 21 marca 2011 r. dokonano odsłonięcia tablicy otrzymanej z MEN w Warszawie informującej, iż PPP w Trzebini jest "Miejscem Odkrywania Talentów"

W uroczystym odsłonięciu tablicy udział wzięli: przedstawiciel Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie pani Ewa Baran, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Chrzanowskiego pan Tadeusz Szybalski i Kazimierz Siejka oraz pan Paweł Rejdych - członek Komisji Edukacji Powiatu, dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu pan Jerzy Fraś, przedstawiciele władz samorządowych Trzebini, dyrektorzy placówek oświatowych, pracownicy poradni, rodzice i młodzież

tu do zobaczenia galeria zdjęć z uroczystości

marzec 182011

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Trzebini informuje, że w roku bieżącym otrzymała od Ministra Edukacji Narodowej zaszczytny tytuł Miejsca Odkrywania Talentów, który świadczy o tym, że poradnia nasza przyczynia się do odkrywania, pomocy i wspierania uzdolnień u dzieci i młodzieży

Poradnia prowadzi działania i pracę z uczniem zdolnym od 2001 roku i ma 10-letnią tradycję w tym zakresie. Wspieramy uczniów zdolnych i ich wszechstronny rozwój. Od ubiegłego roku szkolnego organizujemy w przedszkolach zajęcia dla najmłodszych pt. "Kreatywne Zabawy" oraz dla dzieci w wieku szkolnym "Warsztaty Kreatywności", które cieszą się ogromym zainteresowaniem.

Otrzymaliśmy list z MEN w Warszawie oraz tablicę promującą naszą placówkę, która umieszczona została na budynku poradni. W dniu 21.03.2011 r. planowane jest uroczyste odsłonięcie tablicy.

marzec 032011

W dniu 03.03.2011 r. w naszej poradni odbyło się spotkanie z pedagogami szkolnymi z terenu miasta i gminy Trzebinia. Gościem spotkania była pani Janina Mroziewska, reprezentująca Młodzieżowe Centrum Kariery. Omówiono sprawy związane z poradnictwem zawodowym. Pedagodzy otrzymali materiały do prowadzenia działań z zakresu ortintacji zawodowej

marzec 032011

Artykuł o pracy z uczniem zdolnym w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Trzebini, opracowany przez Dyrektora panią Irenę Fudałę, pojawił się w Biuletynie Informacyjnym Kuratorium Oświaty w Krakowie:

można zobaczyć go tutaj

marzec 012011

Informujemy, że 01 marca 2011 r. rozpoczynamy warsztaty wspierające relacje w rodzinie w oparciu o "Szkołę dla Rodziców i Wychowawców". Zajęcia będą się odbywać o godzinie 17.00 w budynku PPP w Trzebini, w cyklu: warsztaty dwugodzinne raz w tygodniu (7 wszystkich spotkań).

Serdecznie zapraszamy rodziców i nauczycieli.

Zajęcia są bezpłatne. Zgłoszenia telefoniczne.

paźdz. 142010

Miło nam poinformować, że nasza koleżanka pani Alicja Kot w bieżacym roku szkolnym znalazła się w gronie nauczycieli wyróżnionych Nagrodą Starosty Powiatu Chrzanowskiego.

nagroda

W dniu 15.10.2010 r. odebrała również z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty Medal Komisji Edukacji Narodowej na uroczystości odbywającej się Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego

paźdz. 112010

W związku z inicjatywą Ministerstwa Edukacji Narodowej, które ogłosiło bieżący rok szkolny Rokiem Odkrywania Talentów, powstaje ogólnopolska mapa placówek pozaszkolnych będących miejscem "odkrywania talentów". Stworzenie takiej mapy ma na celu promowanie instytucji i organizacji wspierających uzdolnienia dzieci i młodzieży. Umieszczenie na tej mapie wymaga przyznania placówce przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tytułu "Miejsca Odkrywania Talentów". Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Trzebini, jako pierwsza placówka w Powiacie Chrzanowskim uzyskała taki tytuł. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie ministerstwa:

plakatMEN